Results RTV 2013

Overall Results RTV 2013 – RTV 2013 results

Trophies RTV 2013 – RTV 2013 Trophies

Hemerdon 27th Jan RTV Hemerdon Jan

Newnham 24th Feb RTV Newnham Feb

Carharrack 24th Mar RTV Carharrack

Horsebridge 21st April RTV Horsebridge

Hemerdon 12th May RTV Hemerdon may

Bush Farm 28th July RTV Bush Farm

Tredinnick 29th Sept RTV Tredinnick Sept

Binner Down 3rd Nov RTV Binner Down Nov

Newnham 1st Dec RTV Newnham Dec