All RTV Page

Results RTV 2019

2019 Overall results – 2019 RTV Overall

Newnham Nov 19 – RTV Newnham Nov 19

Mary Tavy Oct 19 – RTV Mary Tavy Oct 19

Hittisleigh Sept 19 – RTV Hittisleigh Sept 2019

Horsebridge Jul 19 – RTV Horsebridge Jul 19

Thorns Cross Jul 19 – RTV Thorns Cross July 19

Windwhistle Apr 19 – RTV Windwhistle Apr 19

Carharrack Mar 19 – RTV Carharrack Mar 19

Ashcombe Feb 19 – RTV Ashcombe Feb 19

Tredinnick Feb 19 – RTV Tredinnick Feb 19

Results RTV 2018

Overall RTV 2018 – RTV overall 2018

Newnham Nov 18 – RTV Newnham Nov 18

Mary Tavy Oct 18 – RTV Mary Tavy Oct 18

Horsebridge Sept 18 – RTV Horsebridge Sept 18

Hittisleigh July 18 – RTV Hittisleigh July 18

Bush Farm June 18 – RTV Bush Farm June 18

Charity RTV June 2018 – Charity RTV Team Results

                                        – Charity RTV results individual

                                        – Charity RTV results by vehicle number

Carharrack May 18 – RTV Carharrack May 18

Windwhistle May 18 – RTV Windwhistle May 18

Ashcombe Mar 18 – RTV Ashcombe Mar 18

Tredinnick Feb 18 – RTV Tredinnick Feb 18

Results RTV 2017

Overall 2017 – OVERALL RTV 2017

Newnham Nov 17 – RTV Newnham Dec 17

Tredinnick Oct 17 – RTV Tredinnick Oct 17

Mary Tavy Sept 17 – RTV Mary Tavy Sept 17

Horsebridge Jul 17 – RTV Horsebridge Jul 17

Bush Farm May 2017 – RTV Bush Farm May 17

Windwhistle Apr 2017 – RTV Wind Whistle Apr 17

Hittisleigh Mar 2017 – RTV Hittisleigh Mar 17

Binner Down Feb 2017 – RTV Binner Down Feb 17

Thorns Cross Jan 2017 – RTV Thorns Cross Jan 17

Results RTV 2016

Overall RTV Results 2016 – Overall RTV 2016

Newnham Nov 16 – RTV-Newnham-Nov-16

Thorns Cross Oct 16 – rtv-thorns-cross-oct-16

Mary Tavy Sept 16 – rtv-mary-tavy-sept-16

Windwhistle July 16 – RTV Windwhistle Jul 16

Charity RTV Results 2016 – 2016 C&D Charity RTV Results

Bush Farm May 16 – RTV Bush Farm May 16

Hatt Apr 16 – RTV Hatt Apr 16

Carharrack Mar 16 – RTV Carharack Mar 16

Ashcombe Feb 16 – RTV Ashcombe Feb 16

Tredinnick Jan 16 – RTV Treddinick Jan 16

Results RTV 2015

Overall 2015 Results – Overall RTV 2015

Carharrack Nov 15 – RTV Carharrack Nov 15

Thorns Cross Oct 15 – RTV Thorns Cross Oct 15

Horsebridge Sept 15 – RTV Horsebridge Sept 15

Bush Farm July 15 – RTV Bush Farm Jul 15

Burnford Farm, Mary Tavy May 15 – RTV Burnford Farm May 15

Newnham April 15 – RTV Newnham Apr 15

Newnham Mar 15 – RTV Newnham Mar 15

Binner Down Feb 15 – RTV Binner Down Feb 15

Tredinnick Jan 15 – RTV Tredinnick Jan 15

Results RTV 2014

Overall 2014 Results – RTV Overall 2014

Newnham Nov 2014 – RTV Newnham Nov 14

Binner Down Nov 2014 – RTV Binner Down Nov 14

Tredinnick Sept 2014 – RTV Treddinick Sept 14

Bush Farm July 2014 – RTV Bush Jul 14

Trewint May 2014 – RTV Trewint May 14

Horsebridge April 2014 – RTV Hosebridge Apr 14

Carharrack March 2014 – RTV Carharrack Mar 14

Thunder Park Feb 2014 – Cancelled

Newnham Jan 2014 – RTV Newnham Jan 14